Recreatie Zaalvoetbal "De Waterakkers"

Waar plezier nooit buiten spel staat!

REGLEMENTEN en ALGEMENE INFORMATIE RZW

Laatste update: juli 2017

 

 

Algemene info, bestuurssamenstelling & strafcommissie

 

 •   Zie elders op de website.

 

Inschrijving en contributie

 

De volgende regels gelden voor het inschrijven en betalen van contributie:

 •   Teams die aan de RZW competitie mee willen doen of zich willen uitschrijven dienen dit vóór 1 juni kenbaar te maken via het algemene emailadres van de RWZ: info@rzwvoetbal.nl;
 •   Wanneer de inschrijving en de borgsom niet voor 1 juni ontvangen is geldt het uitgangspunt dat het betreffende team zich niet wil inschrijven en krijgen teams op de wachtlijst voorrang;
 •   De basis van de contributie wordt vastgesteld in de ledenvergadering. Jaarlijks wordt de contributie automatisch verhoogd met de procentuele prijsstijging van de zaalhuur;
 •   Gelijktijdig met het insturen van de inschrijving dient een borgsom van € 50,00 te worden overgemaakt;
 •   De contributie dient vóór 1 november te worden betaald.Bij te late betaling volgt een boete van € 100,-. De teams die onverhoopt toch niet binnen de gestelde termijn betaald hebben worden naast de boete ook vanaf begin november op de website vermeld;
 •   Terugstorten van reeds betaalde contributie (bv. bij vroegtijdig stoppen) is niet mogelijk;
 •   Indien geen teams op de wachtlijst staan, kan het bestuur afwijkend besluiten;
 •   De teamnaam waaronder is ingeschreven is de naam die gedurende het gehele seizoen gebruikt zal worden in de communicatie (zoals de standen en het programma);
 •   Het wijzigen van contactpersonen en/of aanvoerders dient z.s.m. bij het bestuur bekend gemaakt te worden.

 

Algemene informatie

 

 •   Het aantal teams per poule kan per seizoen wijzigen, afhankelijk van de inschrijvingen;
 •   De wedstrijdavonden zijn donderdag, vrijdag en zaterdag;
 •   De RZW volgt de spelregels die door de KNVB zijn opgesteld. Indien in de eindstand blijkt dat 2 teams  een gelijk aantal punten hebben, dan geldt als eerste het doelsaldo, daarna het onderling resultaat en als laatste het aantal gescoorde doelpunten. Mocht dit allemaal gelijk zijn, dan volgt een beslissingswedstrijd;
 •   Indien de kleding van 2 teams te veel op elkaar lijkt, dan dient het thuisspelende team reservehesjes te dragen (op te halen bij de bar van sportcafé De Waterakkers). De hesjes dienen direct na de wedstrijd ingeleverd te worden.

 

Berichten aan het bestuur

 

 •   Voor berichten aan het bestuur m.b.t. het eventueel niet doorgaan van wedstrijden of andere zaken dient contact opgenomen te worden met de ledenadministratie van de RZW (zie website voor verdere info), dus niet met personeel van de sporthal of anderen.

 

Scheidsrechters

 

 •   Hoewel voor elke avond 2 scheidsrechters zijn aangesteld, kan het gebeuren dat er geen scheidsrechter aanwezig is bij een wedstrijd. In dat geval dient er als volgt gehandeld te worden:

o   De zaaldienst levert de scheidsrechter;

o   Indien de zaaldienst niet aanwezig is, dan levert het in het wedstrijdprogramma thuisspelende team een scheidsrechter;

o   Indien deze geen scheidsrechter kan leveren, dan levert het uitspelende team de scheidsrechter.

 

Wisselspelers

 

 •   Wisselspelers en de coach nemen plaats op de bank aan de zijde waar hun team speelt. Halverwege de wedstrijd wisselt het team van helft en bank.

 

Zaaldienst

 

 •   De zaaldienst dient te worden vervuld door het thuisspelende team;
 •   Bij het niet vervullen van de zaaldienst wordt het overtredende team bestraft met € 50,- boete. Bij herhaaldelijk niet vervullen van de zaaldienst kan het betrokken team door het be­stuur of strafcommissie uit de competitie genomen worden. Ook het niet goed vervullen van de zaaldienst wordt bestraft zoals hierboven omschreven;
 •   Taakomschrijving van de zaaldienst:

o   Voor de eerste wedstrijd geldt: het thuisspelende team plaatst de doelen en de apparatuur voor het scorebord;

o   Voor de laatste wedstrijd geldt: het thuisspelende team ruimt de doelen op en levert de apparatuur weer in bij de bar.

 •   Het is de taak van de zaaldienst om de scheidsrechter te assisteren bij het leiden van de wedstrijden. Hij houdt de zijlijn aan de zijde van de spelersbank in de gaten en geeft bij uitballen aan welk team de bal weer in het spel moet brengen;
 •   De zaaldienst zorgt voor rust op de spelersbanken. Bij onregelmatigheden op de spelersbank dient de zaaldienst de scheidsrechter hierop attent te maken zodat deze maatregelen kan nemen. De zaaldienst houdt de door de scheidsrechter opgelegde tijdstraffen bij en geeft aan wanneer een gestrafte speler weer aan het spel mag deelnemen;
 •   De zaaldienst houdt de score bij op het scorebord. De scheidsrechter vermeldt de eindstand op het wedstrijdformulier;
 •   De zaaldienst is pas geëindigd op het moment dat de laatste wedstrijd is gespeeld, de papieren bij de scheidsrechter zijn ingeleverd, de doelen zijn opgeruimd en het scorebord aan de bar teruggegeven is.

 

Schorsingen en boetes

 

 •   Als op het wedstrijdformulier wordt vermeld dat een speler de zaal uitgestuurd is wegens het hieronder genoemde gedrag, gelden de volgende schorsingen (tenzij het bestuur of de strafcommissie hiervan afwijkt):

o   Op/en of aanmerkingen op de leiding                   schorsing 2 wedstrijden

o   Bedreiging van de scheidsrechter                         schorsing 4 wedstrijden

o   Handtastelijkheden tegen de scheidsrechter      schorsing 5 wedstrijden

o   Overtreding tegen de spelregels                             schorsing 1 wedstrijd

o   Bedreiging van de tegenstander                            schorsing 3 wedstrijden

o   Handtastelijkheden tegen de tegenstander         schorsing 4 wedstrijden

 

 •   Het aantal wedstrijden schorsing wordt omgezet naar een schorsing van een aantal weken dat de betreffende speler niet mag spelen bij de RZW, dus ook niet bij andere teams;
 •   Alle schorsingen zijn onherroepelijk en onvoorwaardelijk en zijn van kracht vanaf de eerstvolgende wedstrijd zoals die in het programma vermeld is;
 •   Indien een speler of een team in hetzelfde seizoen voor een identieke overtreding wordt bestraft zal de straf en de boete automatisch worden verdubbeld;
 •   Indien de scheidsrechter een heel team uit de zaal heeft gestuurd wordt dit team beboet met € 50.-, heeft het de wedstrijd reglementair met 5-0 verloren en worden 3 winstpunten in mindering gebracht;
 •   Indien een team zelf de zaal verlaat wordt dit team beboet met € 50.00. Tevens heeft dit team de wedstrijd reglementair met 5-0 verloren;
 •   Indien de scheidsrechter de wedstrijd heeft gestaakt wordt op basis van het rapport van de scheidsrechter een sanctie opgelegd door de strafcommissie van de RZW aan overtredende team(s) en of spelers, afhankelijk van de aard van de onregelmatigheden.

 

Gevolgen langdurige schorsingen bij de RZH op het spelen bij de RZW

 

 •   Langdurige schorsingen die bij de collega-competitie RZH zijn uitgesproken worden door de RZW overgenomen, tenzij het bestuur anders besluit. Omdat de beide competities verweven zijn met dezelfde spelers, scheidsrechters en bestuursleden wil het bestuur van de RZW voorkomen dat na een schorsing wegens ernstig misdragen bij de RZH dezelfde personen elkaar direct daarna weer in het veld tegenkomen.

 

Het niet spelen van een vastgestelde wedstrijd

 

 •  Het is binnen onze vereniging niet meer mogelijk om wedstrijden af te zeggen gezien de grote hoeveelheid afzeggingen. Daarbij zal de boete bij het niet komen opdagen € 50,00 bedragen. Deze dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaald te worden. Er zal dus niet met de borg verrekend worden op het einde van het seizoen. Mocht er na 2 weken nog niet betaald zijn dan volgt een schorsing.Onderlinge afspraken om niet te spelen / voor een bepaalde einduitslag zijn niet toegestaan en vallen onder deze regel. Het bestuur kan besluiten om één of beide teams hiervoor een boete te geven.

Ongerechtige spelers

 

 •   Indien een team ongerechtige speler(s) opstelt wordt de wedstrijd reglementair met 5-0 verloren verklaard. De boete bedraagt € 50,- per overtreding. Onder ongerechtige speler wordt verstaan een geschorste of geroyeerde speler.

 

Overige onregelmatigheden

 

 •   Alle overige onregelmatigheden worden in het bestuur of strafcommissie besproken. Hierover wordt een onherroepelijk oordeel uitgesproken;
 •   Indien het bestuur of de strafcommissie dit noodzakelijk acht zullen betrokkenen worden gehoord. Hieronder vallen zaken als onsportief gedrag.

 

Algemeen

 

 •   Het bestuur en strafcommissie behouden zich het recht voor om in bijzondere gevallen afwijkend van het hierboven omschreven regelement te besluiten;
 •   Tevens kunnen het bestuur en strafcommissie overgaan tot uitsluiting of royement van een speler of een heel team voor een heel seizoen of een nader door het bestuur te bepalen periode. Wel zal het bestuur in deze gevallen de scheidsrechter(s) alsmede de betrokken speler(s) horen en haar besluit motiveren;
 •   Indien een team wordt uitgesloten van verdere deelname aan de competitie wordt geen contributie teruggestort.

 

Op zoek naar een team, wil jij een team aanmelden of heb je een andere vraag?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Aanmelden